Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү уюмунун Камкорчулар кеңеши мамлекеттик билим берүү уюмунун уставдык максаттарына жетүү үчүн көмөк көрсөтүү функцияларын жүзөгө ашыруучу, юридикалык жак статусу жок мамлекеттик билим берүү уюмунун биргелешип уюштуруу, башкаруусунун шайлануучу органы, ошондой эле кошумча (бюджеттен тышкаркы) каражаттарды тартуу жана алардын максаттуу пайдаланылышына мониторинг жүргүзүү. болуп саналат. 
КМУнун максаты – көрсөтүлүүчү билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, И.Арабаев атындагы КМУнун ишинин ачыктыгына салым кошуу, ошондой эле бюджеттен тышкаркы каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугу.

КМУнун милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

  • И.Арабаев атындагы КМУнун ишмердүүлүгүн натыйжалуу уюштуруу үчүн шарттарды түзүүгө көмөктөшүү;
  • И.Арабаев атындагы КМУнун уставдык максаттарын жана милдеттерин жетишүүгө көмөктөшүү. 
  • И.Арабаев атындагы КМУнун жарандык коом уюмдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен ортосундагы эффективдүү өз ара аракеттенүүгө көмөктөшүү;
  • И.Арабаев атындагы КМУга  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген кошумча каржылоо булактарын тартуу.