Илимий-инновация бөлүмү

Кыргыз Республикасынын илимий иш чөйрөсүндөгү негизги укуктук-ченемдик актылары:

 • Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 16-июнундагы № 103 “Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө” Мыйзамы
 • “Кыргыз Республикасында илимий, педагогикалык жана илимий кадрларды даярдоо жөнүндө” жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-июлундагы №327 токтому менен бекитилген)
 • “Илимий уюмдардын жана окумуштуулардын/адистердин ишмердүүлүгүнө рейтингдик баа берүү жөнүндө” жобо (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2019-жылдагы буйругу менен бекитилген)
 • «Диссертациянын негизги илимий жыйынтыктарын жарыялоо үчүн рецензияланган илимий мезгилдүү басылмалардын тизмесин түзүүнүн эрежелери жөнүндө» жобо (Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын Президиумунун 2014-жылдын 3-июлундагы № 74токтому менен бекитилген).

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин илимий ишин төмөнкү түзүмдүк бөлүмдөр жүзөгө ашырат:

 • Илимий жана инновациялар бөлүмү;
 • Аспирантура жана докторантура бөлүмү;
 • 6 диссертациялык кеңеш;
 • Бөлүмдөр, факультеттер жана институттар.

Илимий-инновациялык бөлүмдүн негизги милдеттери:

 • институттардын, факультеттердин, кафедралардын жана башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн фундаменталдык жана прикладдык илимий изилдөөлөр, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана эл аралык уюмдар аркылуу алынган гранттардын алкагында илимий долбоорлорду ишке ашыруу жаатындагы илимий-инновациялык иш-аракеттерин уюштуруу жана координациялоо;
 • эл аралык, республикалык, ЖОЖдо жана ЖОЖдор аралык илимий-теориялык, илимий-практикалык, илимий-методикалык конференцияларды, симпозиумдарды, форумдарды, семинарларды жана башка илимий иш-чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө колдоо көрсөтүү;
 • илимий маалыматтарды уюштуруу, талдоо жана жайылтуу;
 • университеттин профессордук-окутуучулук курамынын илимий потенциалын натыйжалуу пайдаланууга жана өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;
 • илимий иштин окуу процесси менен тыгыз байланышын камсыз кылуу;
 •  илимий-изилдөө ишмердүүлүгү чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү.

Кеңири илимий багыт боюнча университет фундаменталдык жана прикладдык мүнөздөгү масштабдуу илимий изилдөөлөрдү активдүү жүргүзүп келет.

И.Арабаев атындагы КМУнун кафедраларынын артыкчылыктуу илимий багыттары:

 • билим берүү системасындагы педагогиканын, практикалык психологиянын актуалдуу маселелери;
 • көп тилдүү чөйрөдө мамлекеттик жана расмий тилдерди колдонуунун теориялык жана практикалык милдеттери;
 • мусулмандардын диний мурасын көп аспекттүү изилдөө;
 • Кыргызстандын биоартүрдүүлүгүн изилдөө жана сарамжалдуу пайдалануу;
 • табигый жана техникалык дисциплиналарды окутуунун мазмунун, формаларын жана технологияларын өркүндөтүү;
 • искусствону, чыгармачылык жөндөмдү, музыкалык маданиятты жана аткаруучулук чеберчиликти өнүктүрүүнүн негизги багыттары;
 • Кыргыз Республикасындагы экономиканын, менеджменттин жана билим берүүнүн концептуалдык проблемалары;
 • Кыргыз Республикасынын тарыхынын, философиясынын актуалдуу маселелери.